• Analize procesi
 • Modelim i bazave te te dhenave
 • Zhvillim dhe programim software-sh
 • Suport
 • Trajnime

Per te gjitha fushat ku GIS mund te aplikohet, si:
 1. Sistemi i adresave
 2. Pasurite e paluajtshme
 3. Perdorimi i tokes
 4. Ndertesa
 5. Infrastrukturat e ujesjelles - kanalizimeve
 6. Infrastrukturat e sistemit elektro-energjitik
 7. Infrastrukturat rrugore
 8. Infrastrukturat e rrjetit te telekomunikacionit